Obchodné podmienky

 

1. Základné ustanovenia

Tieto Všeobecné obchodné podmienky upravujú vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim v oblasti predaja tovaru medzi spoločnosťou electron Plus, s.r.o. (ďalej len "predávajúci") a jej obchodnými partnermi (ďalej len "kupujúci").

Kupujúci zadaním oficiálnej objednávky jedným z možných spôsobov, alebo zaslaním dopytu potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky je kupujúci dostatočným spôsobom pred vlastným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.

 

2. Zmluvné podmienky a kúpna zmluva

Predávajúci vybavuje všetky objednávky na základe týchto zmluvných podmienok a v súlade s nimi, okrem prípadov ak sa zmluvné strany dohodnú výlučne len písomnou, alebo e-mailovou formou inak.

Kúpnou zmluvou sa rozumie oficiálna objednávka zo strany kupujúceho s dohodnutými cenovými, reklamačnými a dodacími podmienkami a prípadným dodatkom, vytvorená na základe predchádzajúcej oficiálnej cenovej ponuky so všetkými charakteristickými znakmi a informáciami zo strany predávajúceho.

Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku, štandardne s možnosťou prekladu do anglického jazyka. Ak vznikne pre potrebu kupujúceho preklad textu zmluvy do iného jazyka platí, že v prípade sporu o výklad pojmov platí výklad zmluvy v slovenskom jazyku.

 

3. Žiadosti o cenové ponuky

V zmysle rýchleho a efektívneho vybavenia žiadosti o cenové ponuky na základe dopytov zo strany potenciálneho kupujúceho by žiadosť mala obsahovať nasledovné informácie:

- Obchodné meno spolu s adresou zákazníka, IČO, DIČ, IČ DPH- Telefónne, faxové , e-mailové alebo iné funkčné spojenie pre vybavenie žiadosti
- Kontaktná osoba
- Informácie o požadovanom tovare (špecifikácia, množstvo, vytýčená cena, termín dodania a iné... )

Platnosť cenovej ponuky je štandardne 7 dní, po uplynutí jej platnosti a pri opätovnom záujme o dodanie tovaru je potrebné si ponuku opäť vyžiadať a aktualizovať.

 

Žiadosť o cenovú ponuku – Dopyt je možné poslať nasledovnými spôsobmi:

1. cez webové rozhranie na (www.rfid-components.net) prostredníctvom dopytovacích nástrojov
2. e-mailom
3. Telefonicky
4. Faxom
5. Iným spôsobom po dohode s predávajúcim

Každý dopyt je evidovaný pod jedinečným identifikačným číslom prideleným po zadaní dopytu, ktoré slúži na identifikáciu pri ďalšej komunikácii ohľadom dopytu, cenovej ponuky a následnej objednávke.

 

4. Objednávka tovaru

Kupujúci zašle jednou s dostupných metód svoj dopyt predávajúcemu, na základe ktorého mu bude prostredníctvom e-mailu zaslaná cenová ponuka s kúpnou zmluvou a po jej akceptovaní môže zaslať svoju objednávku nasledovnými spôsobmi:

1. e-mailom (odpoveďou na e-mail s ponukou od predávajúceho)

2. Iným spôsobom, ak sa objednávateľ dodatočne dohodne s predávajúcim

Predávajúci si vyhradzuje právo na odmietnutie obchodnej spolupráce s akoukoľvek inou spoločnosťou alebo osobou. V prípade, že objednávka bola riadne prijatá, zrušiť sa dá jedine na základe písomného súhlasu predávajúceho.

Predávajúci prijíma a vybavuje objednávky tovaru a následne tovar odosiela, avšak odoslanie nastane len v prípade, že cena dodávky je správne uvedená v objednávke kupujúceho a boli splnené všetky ostatné zmluvné kritériá .

 

5. Ceny

Všetky ceny uvádzané v oficiálnych dokumentoch sú veľkoobchodné, konečné ceny sú zákazníkovi nastavené podľa konkrétneho obchodného prípadu.

 Pri cenových ponukách sú ceny uvádzané bez DPH pre všetkých kupujúcich v rámci celého Sveta.

Ceny za dodávky, v kúpnych zmluvách a dokladoch týkajúcich sa úhrady sú uvádzané v eurách (EUR) alebo v prípade dohody v amerických dolároch (USD).

 Všetky dodávky v vrámci členských krajín EÚ sa uvádzajú v cenách vrátane DPH. Pri preprave do členských krajín EÚ sa DPH neúčtuje, ak príjemca tovaru pri objednávke poskytne svoje identifikačné číslo DPH a bude preverená jeho správnosť. DPH sa tiež neúčtuje pri exporte tovaru do krajín mimo EÚ.

 

6. Platobné podmienky

Platby je potrebné vykonávať v mene uvedenej na faktúre. Predávajúci znáša len poplatky svojej banky a neakceptuje žiadne bankové poplatky sprostredkujúcich bánk a banky kupujúceho. Všetky platby musia byť realizované bez akýchkoľvek krátení, zadržiavaní alebo kompenzácií. V prípade, ak zákazník neuskutoční platbu do stanoveného dátumu, má predávajúci právo, bez toho aby boli dotknuté jeho práva alebo právne prostriedky zrušiť objednávku alebo pozastaviť ďalšie dodávky alebo plnenie.

Možnosti platby:

- zálohovou platbou vopred (preferované)
- na dobierku (len v špeciálnych prípadoch)
- na faktúru so splatnosťou (len v špeciálnych prípadoch)

Platobné metódy podľa aktuálnej dostupnosti:

- Bankovým prevodom alebo vkladom na účet
- Platobnými kartami VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro
- PayPal
- Western Union

 

7. Spôsoby a Doba dodania

Tovar je možné dodať nasledujúcimi spôsobmi:

- Kuriérskymi službami
- Poštou
- Osobným odberom (podľa dohody)

Doba dodania vyplýva na základe dohodnutých podmienok medzi predávajúcim a kupujúcim.

Tovar ktorý je na centrálnom sklade expedujeme do 24 hodín od vybavenia objednávky najneskôr však do 48 hodín. Tovar na externých skladoch bežne expedujeme do 4-7 pracovných dní. Špeciálny druh tovaru, alebo tovar z našich katalógov so špeciálnymi požiadavkami expedujeme do 1 až 2 týždňov, presný termín expedície však záleží od konkrétneho druhu sortimentu a požiadaviek.

Na dopravu tovaru využívame renomované svetové kuriérske spoločnosti, ktoré dokážu poskytnúť expresné doručenie zásielok šité na mieru.

      

Termín doručenia zásielky kuriérskymi spoločnosťami k zákazníkovi od expedície je možná už v nasledujúci pracovný deň dopoludnia v rámci celého Sveta za stanovených podmienok.

 
Ceny za dopravu sa odvíjajú na základe konkrétnej zásielky a jej vlastnostiach (rozmer, váha, miesto určenia, hodnota zásielky). Ceny poskytujeme dodatočne spolu s cenovou ponukou na základe požiadaviek zákazníka a takisto sme ochotný ponúknuť alternatívne možnosti dopravy.

Viac informácií o spôsoboch dopravy nájdete v sekcii Doprava Tovaru.

 

8. Záručné podmienky

Záruka na tovar zakúpený na základe kúpnej zmluvy je podľa druhu tovaru 12 až 24 mesiacov, s výnimkou tovaru, ktorý nepodlieha tejto dobe a má všeobecne stanovenú životnosť. Záručná doba začína plynúť od dátumu uvedeného na záručnom liste, alebo na doklade o zakúpení. Záruka na tovar končí jeho mechanickým poškodením, a to úmyselným, alebo neúmyselným, neautorizovaným zásahom do tovaru, taktiež po používaní tovaru v rozpore s podmienkami uvedenými v záručnom liste či dokumentácii, po neodbornom zachádzaní, obsluhou či použitím. Záruka sa tiež nevzťahuje na vady, ktoré spôsobili prírodné živly, alebo na prirodzené opotrebovanie. Nárok na uplatnenie záruky zaniká aj pri poškodení tovaru pri preprave. V takom prípade je vzniknuté škody potrebné riešiť s dopravcom pri preberaní tovaru a spísať s ním protokol o poškodenej zásielke, pričom poškodený tovar od dopravcu spotrebiteľ nepreberie.

 

9. Reklamačné podmienky

Ak sa vyskytne pri zakúpenom tovare vada, kupujúci má právo vadu reklamovať pre rozpor s kúpnou zmluvou. Ak si kupujúci uplatní reklamáciu, predávajúci je povinný poučiť kupujúceho o jeho právach podľa všeobecného znenia a na základe rozhodnutia spotrebiteľa, ktoré z týchto práv kupujúci uplatňuje, je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie, štandardne do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Právo na reklamáciu má kupujúci len v prípade ak splnil všetky záručné podmienky. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby vada bola bezplatne, včas a riadne odstránená. V prípade ak ide o odstrániteľnú vadu a spotrebiteľ tovar ďalej používa čo vedie k neodstrániteľnej vade, nefunkčnosti a nepoužiteľnosti, končí mu nárok na reklamáciu. Pokiaľ ide o vadu, ktorá je neodstrániteľná, alebo o jednu viackrát opakovanú odstrániteľnú vadu, alebo o väčší počet rôznych odstrániteľných vád, a ktoré bránia tomu, aby mohol byť tovar plnohodnotne používaný, má kupujúci právo na výmenu vadného tovaru za nový alebo odstúpenie od zmluvy. Reklamáciu na správne množstvo a na zhodnosť objednaného tovaru s kúpnou zmluvou je potrebné uplatniť do 7 dní od ich prevzatia. Na použité komponenty nie je možné reklamáciu uplatniť. Pri dodávke tovaru pripraveného meraním alebo vážením, kde sa líši dodané množstvo súčiastok na sprievodnom doklade od skutočnej dodávky v tolerancii ±2% (podľa druhu tovaru), nemôže byť táto skutočnosť predmetom reklamácie. Sporné prípady budú riešené individuálne. Reklamácia sa vždy preberá na odborné posúdenie. Potom je kupujúci písomne informovaný, či je nárok na reklamáciu uznaný, alebo nie.

Niektoré špeciálne druhy produktov sú označené ochrannou, plombovacou-identifikačnou, alebo inou značkou alebo etiketou. Záruke podliehajú len produkty, ktoré budú v prípade reklamácie stále označené takýmito ochrannými prvkami. Preto je nutné tieto ochranné prvky z produktov po celý čas dobe príslušnej záruky neodnímať ani nijako neodstraňovať, alebo premiestňovať. V opačnom prípade tovar bez ochranných prvkov stráca záruku.

 

10. Odstúpenie od zmluvy, Stornovanie a Vrátenie tovaru

Kupujúci má možnosť odstúpiť od zmluvy len v prípade ak ide o skladové položky. Všetky náklady spojené s dodávkou tovaru a následným vrátením bez udania dôvodu znáša kupujúci. Predávajúci má nárok uplatniť si stornovací poplatok uvedený v kúpnej zmluve.

Odstúpenie od zmluvy pri neskladových položkách bez udania dôvodu je možné len po písomnom súhlase predávajúceho a zároveň platia stornovacie podmienky z bodu 10a.

Ak sa zmluvné strany dohodnú, tovar je možné vrátiť na vlastné riziko a náklady kupujúceho a bez poškodenia v pôvodnom stave a s kompletným príslušenstvom pôvodnej dodávky .

 

11. Ochrana osobných údajov

Zaregistrovaním sa, zaslaním dopytu a zrealizovaním objednávky cez náš web alebo inou formou komunikácie dávate súhlas na spracovanie Vašich osobných údajov. Kupujúci uzatvorením zmluvy, alebo registráciou súhlasí so spracovaním a zhromažďovaním osobných údajov v databáze prevádzkovateľa až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním doručeného na adresu sídla predávajúceho, alebo inou formou na základe dohody. Predávajúci sa však zaväzuje  osobné údaje kupujúceho nezverejňovať a neposkytovať inej tretej osobe alebo spoločnosti, nakoľko slúžia len pre efektívne vybavenie Vašej objednávky. Registrovaním sa, alebo vytvorením objednávky, alebo dopytu súhlasíte aby vám predávajúci v prípade potreby zaslal informačný email s výnimočnými informáciami alebo novinkami aj keď sa neprihlásite do odberu pravidelných noviniek.

 

Systémové informácie

Pri každej návšteve našej webstránky sa zhromažďujú informácie o užívateľovi, vrátane názvu domény, IP adresy, prehliadača a platformy, času návštevy, hľadaných výrazov a iných súvisiacich informácií. Tieto informácie nám slúžia na štatistické účely a zároveň nám pomáhajú vylepšovať webové stránky pre ich návštevníkov a našich zákazníkov.

Použitie Cookies

"Cookies" sú informácie zasielané našimi webovými stránkami Vášmu prehliadaču, ktorý túto informáciu uloží vo vašom systéme. Vďaka cookies si naše webové stránky “zapamätajú” informácie o vašich preferenciách pokiaľ nezatvoríte aktuálne okno svojho prehliadača alebo kým ich nezablokujete na svojom počítači alebo nevymažete a zároveň návštevníkovi pomáhajú pohybovať sa na našich webových stránkach plynule.

Z hľadiska bezpečnosti cookies obsahujú len informácie, ktoré si samy dobrovoľne zadáte a nemôžu preniknúť na Váš pevný disk a vrátiť sa k odosielaniu s osobnými údajmi, alebo inými informáciami z vášho počítača.

 

12. Podmienky používania stránky

Správnosť informácií

Všetky informácie a materiály, ktoré sú uvedené na našom webe slúžia pre poskytnutie všeobecných informácií o našej spoločnosti, našich produktoch a službách. Všetky tieto informácie a materiály sú poskytované s dobrým úmyslom, aby boli pre zákazníkov užitočné.

Snažíme sa vždy o to, aby všetky zverejnené informácie a materiály boli správne a aktualizované a čo najpresnejšie avšak za prípadné neúmyselné dezinformácie a nepresnosti nezodpovedáme. Zároveň tiež nevydávame vyhlásenia alebo záruky týkajúce sa použitia týchto informácií alebo materiálov na konkrétne účely. Vyhradzujeme si právo vylepšovať, meniť alebo odstraňovať informácie a materiály kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia.

 

Prístup a použitie informácií

Prístup návštevníka alebo užívateľa na túto webovú stránku je prísne obmedzený na prezeranie, používanie, stiahnutie a ukladanie informácií dostupných na tejto webovej stránke výhradne pre osobné použitie len pre zrealizovanie nákupu produktov.

Prístup na túto webovú stránku a zdieľanie informácií a materiálov pre komerčné účely, ďalej použitie informácií, textov, obrázkov, dokumentov, alebo iných médií a informácií pre akúkoľvek verejnú či súkromnú publikáciu na fórach, blogoch a iných elektronických či neelektronických médiách miestach, alebo za akýmkoľvek iným účelom než stanovujú tieto podmienky, alebo akýkoľvek vstup alebo pokus o vstup do iných oblastí počítačového systému alebo webového rozhrania našej spoločnosti a webového rozhrania, alebo do iných informačných oblastí systému za akýmkoľvek účelom, je prísne zakázaný a môže byť podnetom pre vznik nároku za škody alebo vyústiť do trestného stíhania vznesenému proti Vašej osobe.